Przedsiębiorcy na start!

Wreszcie ruszają długo oczekiwane przez przedsiębiorców Lubelszczyzny programy dotacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 (RPO WL).

W dniu 10 kwietnia br. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP), zajmująca się wdrażaniem I i II Osi Priorytetowej RPO WL ogłosiła rozpoczęcie naboru Planów Projektów w ramach procedury Preselekcji.

Przypomnijmy, że celem Planu Projektu (uproszczonego wniosku o dofinansowanie) jest sprawdzenie czy dane przedsięwzięcie kwalifikuje się do uzyskania pomocy w ramach RPO tzn. czy wnioskodawca może być beneficjentem danego działania, czy przedsięwzięcie jest zgodne z celami danego działania, czy zostało spełnione kryterium minimalnej i maksymalnej wartości dotacji, czy planowane wydatki są zgodne z listą wydatków opisanych w Podręczniku kwalifikowalności RPO WL.

 

Wartym podkreślenia jest to, iż termin otrzymania pisemnej pozytywnej oceny Planu Projektu, może stanowić datę rozpoczęcia kwalifikowania wydatków w ramach inwestycji, jednak pod pewnymi warunkami i na własne ryzyko przedsiębiorcy. Aby decyzja o przyznaniu dotacji była wiążąca przedsiębiorca musi uzyskać pozytywną ocenę swojego przedsięwzięcia składając pełną dokumentację w trybie konkursowym tj. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami m.in. Biznes planem.

Mali i średni przedsiębiorcy jako pierwsi będą mogli składać swoje wnioski. Już pod koniec kwietnia br. zostanie ogłoszony przez LAWP pierwszy termin konkursu zamkniętego w ramach Działania 1.3 RPO WL: ? Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw?.

Jak sprawdzić jakim jesteśmy przedsiębiorstwem? Wielkość przedsiębiorstwa określamy na podstawie danych dotyczących wielkości zatrudnienia, przychodów netto oraz sumy aktywów bilansu. Mikroprzedsiębiorstwo zatrudnia mniej niż 10 osób oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro. Małe przedsiębiorstwo to takie, które zatrudnia od 10 do 49 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro. Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia od 50 do 249 oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Celem powyższego działania jest poprawa konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, realizujących innowacyjne projekty inwestycyjne na terenie woj. lubelskiego. Oznacza to, że przedsiębiorca nie musi mieć siedziby w województwie lubelskim, natomiast inwestycja bezwzględnie musi być realizowana na jego terenie.

Minimalna kwota dotacji możliwej do uzyskania wynosi 100 tys. zł, maksymalna 2 mln zł. Dofinansowaniu podlegać będzie nie więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych projektu dla przedsiębiorstw małych (30% to środki własne) i nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku przedsiębiorstw średnich (40% środki własne). Oznacza to że minimalna wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) powinna wynieść, co najmniej 143 tys. zł, natomiast maksymalny poziom nie może przekroczyć 8 mln.

Za tydzień znajdziecie Państwo m.in. odpowiedź na pytanie: czy środek transportu może być kosztem kwalifikowanym oraz co oznacza, że pomoc może być udzielona Beneficjentom na realizację nowych inwestycji.

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama