Czy będzie boom na spółki kapitałowe?

Podczas dzisiejszego (22.04.2008 r.) posiedzenia Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Jedną z najważniejszych propozycji, zawartych w projekcie, jest obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych, co powinno wpłynąć pobudzająco na ich rozwój. Zdaniem wielu przedsiębiorców, obecnie obowiązujące minimalne wysokości kapitału zakładowego (50 tys. zł) i kapitału akcyjnego (500 tys. zł) są zbyt wysokie i często okazują się barierą, która utrudnia rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej. Projekt przewiduje obniżenie minimalnej wysokości kapitału zakładowego spółek z o.o. do 5 tys. zł, a spółek akcyjnych do 100 tys. zł.

Ponieważ nie wszystkie spółki kapitałowe dostosowały już wysokość swoich kapitałów zakładowych do minimalnej wysokości przewidzianej ustawą, projekt nowelizacji przedłuża po raz kolejny termin spełnienia tego obowiązku do końca 2010 r.

Inną istotną zamianą jest zniesienie obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne. W obecnym brzmieniu Kodeks spółek handlowych przewiduje obligatoryjne przekształcenie spółki cywilnej w jawną, gdy jej przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za dwa kolejne lata obrotowe przekroczą 80 tys. euro. Zdaniem wielu przedsiębiorców powoduje to komplikacje i dodatkowe koszty. Zaproponowano uchylenie tego obowiązku, pozostawiając tę kwestię wyłącznie decyzji wspólników spółki cywilnej. Będą oni mogli sami zdecydować o przekształceniu działalności w formę spółki jawnej.

Zaproponowane w projekcie nowelizacji przepisy ograniczają również odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania przedsiębiorcy jednoosobowego w przypadku, gdy jego przedsiębiorstwo jest wnoszone do spółki aportem. Wątpliwości budzi obecna sytuacja, w której za zobowiązania jednoosobowego przedsiębiorcy spółka odpowiada w sposób ograniczony, a wspólnicy spółki, którzy przed zawarciem umowy nie mieli wpływu na prowadzenie przedsiębiorstwa ? bez ograniczeń.

Projekt nowelizacji wprowadza również przepisy, które precyzyjniej określają dzień wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych. Obecnie obowiązujące prawo nie określa tego precyzyjnie. Projekt stanowi, że o terminie wypłaty dywidendy powinni decydować w drodze uchwały wspólnicy (akcjonariusze). Jeżeli uchwała zgromadzenia wspólników (lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy) nie określi tej daty, dywidenda powinna być wypłacana w dniu określonym przez zarząd (w przypadku spółki z o.o.) lub radę nadzorczą (w przypadku spółki akcyjnej).

Źródło: KPRM

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama