Pieniądze dla przedsiębiorczych rolników

Jak nas poinformował Marcin Troć z Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego Oddziału ARiMR już na przełomie maja i czerwca 2008 roku zostanie ogłoszony konkurs naboru wniosków do działania ?Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej? w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pomoc finansowa dla Wnioskodawców z woj. lubelskiego, którzy w 2008 r. złożą wnioski o przyznanie dotacji w ramach powyższego działania wyniesie ponad 9 mln euro.

 

Dotację tj. bezzwrotną pomoc finansową, będą mogli otrzymać rolnicy, domownicy i małżonkowie rolników na podejmowanie lub rozwijanie działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem.

Zakres tej działalności może być bardzo szeroki, może ona dotyczyć między innymi: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzieła; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, może stanowić nawet 100 000 zł. Poziom dofinansowania przedsięwzięcia wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych, co oznacza, że minimum 50% muszą stanowić koszty własne osoby ubiegającej się o wsparcie.

Pomoc finansową mogą otrzymać osoby, które spełniają poniższe warunki:

w ciągu ostatnich 12 miesięcy objęte były ubezpieczeniem w KRUS jako rolnik, domownik lub małżonek rolnika;

pracują w gospodarstwie rolnym, które w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, było objęte dopłatami bezpośrednimi,

działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do gminy wiejskiej, albo gminy miejsko-wiejskiej, albo gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

W ramach powyższego działania sfinansować będzie można m.in.: zagospodarowanie terenu; zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób wraz z kierowcą; budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; oraz inne tzw. koszty ogólne.

Powyższa pomoc nie obejmuje: podatku od towarów i usług (VAT); nabycia nieruchomości; nabycia rzeczy używanych. Szczegółowych informacji, na temat możliwości finansowania inwestycji w ramach PROW 2007-2013, mogą Państwu bezpłatnie udzielić eksperci Centrum Doradztwa Finansowego w Łukowie.

 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama