Ponad 3 mln zł w konkursie Wsparcie w ramach dużego bonu edycja 2014 r

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła od dnia 11 lutego 2014r. do dnia 20 marca 2014r. do godz. 16.30. nabór wniosków w ramach programu  Wsparcie w ramach dużego bonu.
 
 
   Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
   Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną - miejsce zamieszkania, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
   Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:
1) opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;
2) wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
 
   Przedsiębiorca, który już otrzymał wsparcie w ramach Programu, nie może ubiegać się o to wsparcie kolejny raz. Wykonawcą usługi może być wyłącznie jednostka naukowa, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.) lub przedsiębiorca posiadający status centrum badawczo-rozwojowego nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.), prowadzący w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
   Całkowity Budżet Programu w 2014 roku dostępny dla Wnioskodawców to 3.050.000 zł. Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Przedsiębiorca zobowiązany jest do pokrycia wydatków projektu w części nieobjętej wsparciem. Wsparcie w ramach Programu przyznawane jest w formie refundacji.
Więcej informacji na : www.parp.gov.pl/index/index/2404
 
 
Zapraszamy do współpracy
Centrum Doradztwa Finansowego
Urszula bancerz
ul. Ojców Pijarów 5, 21-400 Łuków
 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama