Zaproszenie

Z A R Z Ą D

STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI ŁUKOWSKIEJ

zaprasza na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu

24 czerwca 2014 roku w Łukowie ul. Międzyrzecka 71 Klub Decybel

(sala zamkowa) początek obrad o godz. 18:00 w pierwszym terminie;

drugi termin godz. 19:00.

 

P O R Z Ą D E K   O B R A D

  1. Otwarcie obrad

  2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania ( przewodniczący, sekretarz )

  3. Uchwalenie porządku obrad.

  4. Wybór Komisji:

a) mandatowo ? skrutacyjnej

b) wnioskowej

  5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2013 rok

  6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

  7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

  8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej ( czy Zebranie jest ważnie zwołane i władne

      do podejmowania Uchwał)

  9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

10. Wybory członków Zarządu  ( § 27 pkt  2  Statutu określa skład Zarządu)

11. Wybory członków Komisji Rewizyjnej ( § 29  Statutu określa skład KR)

12. Wybory Sądu Koleżeńskiego  (§ 31 Statutu określa skład SK)

13. Dyskusja

14. Sprawozdanie Komisji Wnioskowej

15. Zakończenie obrad

                                                 

 

Prezes Stowarzyszenia

Urszula Bancerz

 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama