Ważna informacja dla przedsiębiorców w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Do 7 stycznia w Urzędzie Miasta w Łukowie trwa przyjmowanie pisemnych wniosków dotyczących zmiany studium i prognoz oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków. Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Łuków Uchwały Nr XLV/518/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łuków.

Zmiana studium obejmuje granice administracyjne miasta.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium i prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Łuków, 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17, w terminie do dnia 07 stycznia 2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ mgr Dariusz Szustek
 
 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama