Nieuczciwe oferty usług outsourcingu pracowniczego

Komunikat Ministerstwa Finansów

Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych „przedsiębiorców" oferujących obniżenie kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.

NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W ŁUKOWIE


Ostrzeżenie przed nieuczciwymi ofertami obniżenia kosztów pracowniczych
Komunikat Ministerstwa Finansów


Narasta zagrożenie działaniem nieuczciwych „przedsiębiorców" oferujących obniżenie
kosztów pracowniczych, tj. zaliczek PIT oraz składek ZUS przy wykorzystaniu
instytucji outsourcingu personalnego. Resort finansów podejmuje stosowne działania i jednocześnie informuje o mechanizmie, który stanowi realne zagrożenie interesów uczciwych przedsiębiorców.


Zidentyfikowany proceder polega na oferowaniu przedsiębiorcom zatrudniającym
pracowników, usługi mającej spowodować oszczędności nawet do 50% kosztów
pracowniczych. Ma to być możliwe dzięki rzekomo uzyskanym przez oferenta
dotacjom z funduszy Unii Europejskiej lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych
na pokrycie składek ZUS oraz należności z tytułu podatku dochodowego od
wynagrodzeń pracowników.


Zaangażowane w proceder firmy działają według modelu, w którym na podstawie
specjalnie zawartych z kontrahentami umów-porozumień w zakresie przejęcia
pracowników na podstawie art. 231 kodeksu pracy, mają wstąpić w rolę „nowego"
pracodawcy. Umowy o świadczenie usług zawierają zapewnienie, że wynagrodzenia
pracowników oraz warunki świadczenia pracy pozostaną bez zmian. Zmianie
natomiast ma ulec formalny pracodawca.


Z dotychczasowych ustaleń wynika, że nieuczciwe firmy działające według opisanego
schematu otrzymywały od pierwotnych pracodawców środki na wynagrodzenia dla
pracowników oraz wynagrodzenie za świadczoną usługę, jednakże nie odprowadzały
zarówno składek ZUS, jak również podatku PIT od wynagrodzeń pracowników.
Umowy nie spełniają też wymagań stawianych w art. 231 kodeksu pracy.
W konsekwencji, zawierający je przedsiębiorcy narażają się na negatywne skutki
w obszarze podatków i ubezpieczeń społecznych. W przypadku bowiem podważenia
legalności umów dotychczasowy pracodawca jest odpowiedzialny za nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo może być także pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących "nabycie" przedmiotowych usług oraz kwot zaliczonych do kosztów prowadzonej działalności.


Dlatego

Ministerstwo Finansów informuje i przestrzega przed zawarciem tego rodzaju umów z nieuczciwymi oferentami.

Ich negatywne konsekwencje poniosą bowiem
nieświadomi pracownicy i przedsiębiorcy, a w konsekwencji także budżet państwa.
Jednocześnie uprzejmie zachęcamy do podpisywania umów po poprzedniej analizie
pod kątem racjonalności oferowanych upustów dotyczących należności
publicznoprawnych oraz po zweryfikowaniu wiarygodności oferenta. Wiarygodnymi
źródłami informacji o oferencie mogą być między innymi Krajowy Rejestr Sądowy czy
Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama