Walne Zebranie 2016

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA PRZEDSIĘBIORCÓW ZIEMI ŁUKOWSKIEJ zaprasza na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku  w  Łukowie  w Sali klubowej „DECYBEL” przy ul. Międzyrzeckiej 71,

początek obrad godz.18.30  pierwszy termin; drugi termin  godz.19.00 

 

P O R Z Ą D E K   O B R A D

1. Otwarcie obrad

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania (przewodniczący, sekretarz)

3. Uchwalenie regulaminu i porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

a) mandatowo – skrutacyjne

b) wnioskowej

5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności za 2015 rok

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

7. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego

8. Udzielenie absolutorium Zarządowi

9. Sprawy różne/Dyskusja

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie obrad

                                                                     ZARZAD  STOWARZYSZENIA

 

Załączniki

1. Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

2. Regulamin obrad

Regulamin                       

 

Media o nas

Reklama
Reklama
Reklama