Członkostwo

Deklaracja do pobrania

pobierz

pobierz

 


CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

1. Członkiem Stowarzyszenia może być:
a) Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki osób fizycznych na terenie działalności Stowarzyszenia,
b) Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. a), po przejściu na emeryturę lub rentę,
c) Osoba prawna jako członek wspierający.
2. Członek Stowarzyszenia, będący osoba fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członek Stowarzyszenia, będący osoba prawną, wykonuje swoje prawa i obowiązki przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną.

§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. honorowych
3. wspierających

§15

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po:
1. złożeniu pisemnego zgłoszenia (deklaracji członkowskiej),
2. uiszczeniu wpisowego,
3. przedstawieniu dwóch rekomendacji przez członków posiadających co najmniej półroczny staż członkowski, zastrzeżenie to nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia, którzy mają prawo udzielania rekomendacji od chwili rozpoczęcia działalności stowarzyszenia.

§16

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia; przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2. brać udział w zebraniach, zgromadzeniach, szkoleniach i innych formach działalności zgodnie z regulaminami normującymi zasady ich odbywania,
3. korzystać z pomocy, świadczeń, lokali i urządzeń stowarzyszenia zgodnie z regulaminami normującymi zasady ich wykorzystywania.
4. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia,
5. posiadać legitymację stowarzyszenia i nosić odznaki stowarzyszenia,
6. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia w swojej działalności,
7. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
8. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

§17

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz.
3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5. zabiegać o poprawie opinii społecznej o klimatu wokół środowiska przedsiębiorstw,
6. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§18

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych oraz innych osobom za szczególne osiągnięcia dla rozwoju regionu i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§19

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formą i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie ustają z Zarządem Stowarzyszenia.

§20

Członkostwo ustaje na skutek:
1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
2. wykreślenia przez Zarząd z powodu śmierci członka,
3. wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu:
a) za działalność sprzeczną za statutem oraz uchwałami stowarzyszenia, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu członka o zamiarze wykreslenia,
b) z powodu systematycznego uchylania się od społecznej pracy w stowarzyszeniu , po uprzednim pisemnym zawiadomieniu członka o zamiarze wykreslenia,
c) za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez kolejnych sześć miesięcy,
d) z powodu utraty praw publicznych w w yniku prawomocnego orzeczenia sądu,
4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sadu Koleżeńskiego za działalność przynoszącą ujmę lub szkodę Stowarzyszeniu.
5. złożenia oświadczenia woli przez członka wspierającego.

§21

Od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu za działalność przynoszącą ujmę lub szkodę Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia Członków w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu uchwały lub orzeczenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Reklama
Reklama
Reklama