Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1

Stowarzyszenie o nazwie ?Stowarzyszenie Ziemi Łukowskiej? zwane dalej ?Stowarzyszeniem?, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem przedsiębiorców mającym na celu propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi przedsiębiorczości , wytwarzanie atmosfery zaufania i szacunku do indywidualnej działalności gospodarczej, upowszechnienie oraz przyczynianie się do wzrostu znaczenia roli przedsiębiorców w gospodarczym rozwoju powiatu łukowskiego a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działalność gospodarczą. Ponadto Stowarzyszenie może prowadzić działalność charytatywno- opiekuńczą przeznaczoną dla osób lub instytucji zajmujących się wspieraniem osób będących w niedostatku i potrzebujących pomocy oraz może udzielać pomocy osobom i rodzinom z powodu ubóstwa , sieroctwa, bezsenności, bezrobocia, długotrwałej choroby i innych celów z zakresu pomocy społecznej.

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Łuków, ul. Ojców Pijarów 5.

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U Z 1998 r. Nr . 20, poz. 104 z póżn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym celu działania.

§5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar powiatu łukowskiego.

§6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§7

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich prac może zatrudnić pracowników.

§8

Stowarzyszenie realizując swoje statutowe cele może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach dopuszczonych prawem.

§9

Stowarzyszenie ma prawo posiadania sztandaru, używania okrągłej pieczęci z napisem ?Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej? oraz może używać odznaki ustalonej przez Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami.


ROZDZIAŁ II
CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§10

Celem Stowarzyszenia jest w szczególności:
1. rozwijanie i upowszechnianie zasad etyki i godności przedsiębiorców,
2. krzewienie poczucia solidarności zawodowej przedsiębiorców,
3. wszechstronne propagowanie idei przedsiębiorczości,
4. popieranie prywatnej przedsiębiorczości, oddziaływanie na rozwój inicjatyw gospodarczych,
5. reprezentowanie środowiska przedsiębiorców w sprawach związanych z ich działalnością przed organami państwowymi, samorządowymi i innymi organizacjami,
6. organizowanie samopomocy koleżeńskiej, działalności kulturalno-oświatowej, sportowej i turystycznej,
7. organizowanie pomocy członkom Stowarzyszenia w rozwiązywaniu problemów związanych z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą,
8. współdziałanie w upowszechnianiu nowoczesnych form działania podmiotów gospodarczych,
9. wspieranie rozwoju gospodarczego miasta Łuków i Regionu Łukowskiego,
10. udział w kształtowaniu życia społeczno-gospodarczego regionu poprzez czynne uczestnictwo w sprawowaniu władzy samorządowej,
11. promocja członków Stowarzyszenia oraz pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych z partnerami krajowymi i zagranicznymi,
12. upowszechnianie wśród przedsiębiorców działań mających na celu ochroną środowiska naturalnego.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1. współprace z organami administracji publicznej i samorządowej, organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz urzędami i innymi instytucjami,
2. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych i innych unormowań, odnoszących się do funkcjonowania gospodarki, uczestniczenie w opracowywaniu właściwych regulacji oraz przedstawienie własnych projektów,
3. udzielanie informacji członkom Stowarzyszenia o przepisach obowiązujących w konkretnych sprawach oraz o praktyce odpowiednich organów w tym zakresie,
4. gromadzenie i udostępnianie informacji o planowanych i dokonanych zmianach systemu prawnego i finansowego obowiązującego przedsiębiorców,
5. organizowanie kursów , wystaw, pokazów , odczytów, dyskusji, seminariów, sympozjów itp. Mających na celu intensyfikację współpracy gospodarczej członków Stowarzyszenia zarówno między sobą, jak i współprace z nie zrzeszonymi w Stowarzyszeniu przedsiębiorcami,
6. gromadzenie i udostępnianie członkom Stowarzyszenia danych statystycznych i innych informacji pomocnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zwłaszcza z zakresu marketingu, zaopatrzenia, cen, postępu technicznego, itp.,
7. wprowadzanie przedstawicieli Stowarzyszenia do władz samorządowych,
8. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
9. prowadzenie wydawnictw i publikacji,
10. inicjowanie i pomoc w tworzeniu jednostek organizacyjnych, które wspomagałyby Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych,
11. organizowanie i stwarzanie warunków do rozstrzygania sporów w drodze postępowania w drodze postępowania polubownego, pojednawczego oraz uczestniczenia w postępowaniu sądowym w związku z działalnością gospodarczą członków Stowarzyszenia,
12. tworzenie fundacji, funduszy i stypendiów dla popierania inicjatyw gospodarczych,
13. doradztwo organizacyjne, techniczne, prawne i ekonomiczne, wykonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz konsultingu,
14. prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
15. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami z terenu województwa lubelskiego i województw ościennych,
16. pozyskiwanie sympatyków nie będących przedsiębiorcami,
17. organizowanie imprez i akcji dla pozyskania środków finansowych na cele charytatywno-opiekuńcze oraz z zakresu pomocy społecznej.
18. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia,
19. Działania służące wyrównywaniu szans słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawni, mniejszości, uchodźcy, dzieci i młodzież ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie i kulturowo).
20. Współudział w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki z bezrobociem.
21. Wspieranie przedsięwzięć marketingowych, organizowanie aktywnych form promocji ?przedsiębiorczości prywatnej.
22. Działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych, innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in. edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna).

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

1. Członkiem Stowarzyszenia może być:
a) Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w formie spółki osób fizycznych na terenie działalności Stowarzyszenia,
b) Osoba fizyczna, o której mowa w pkt. a), po przejściu na emeryturę lub rentę,
c) Osoba prawna jako członek wspierający.
2. Członek Stowarzyszenia, będący osoba fizyczną, wykonuje swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członek Stowarzyszenia, będący osoba prawną, wykonuje swoje prawa i obowiązki przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną.

§13

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych i nie pozbawieni praw publicznych.

§14

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. honorowych
3. wspierających

§15

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po:
1. złożeniu pisemnego zgłoszenia (deklaracji członkowskiej),
2. uiszczeniu wpisowego,
3. przedstawieniu dwóch rekomendacji przez członków posiadających co najmniej półroczny staż członkowski, zastrzeżenie to nie dotyczy członków założycieli Stowarzyszenia, którzy mają prawo udzielania rekomendacji od chwili rozpoczęcia działalności stowarzyszenia.

§16

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybieranym do władz stowarzyszenia; przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,
2. brać udział w zebraniach, zgromadzeniach, szkoleniach i innych formach działalności zgodnie z regulaminami normującymi zasady ich odbywania,
3. korzystać z pomocy, świadczeń, lokali i urządzeń stowarzyszenia zgodnie z regulaminami normującymi zasady ich wykorzystywania.
4. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania stowarzyszenia,
5. posiadać legitymację stowarzyszenia i nosić odznaki stowarzyszenia,
6. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki stowarzyszenia w swojej działalności,
7. korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
8. korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

§17

Członek zwyczajny jest obowiązany:

1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
2. stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz.
3. swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia
4. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
5. zabiegać o poprawie opinii społecznej o klimatu wokół środowiska przedsiębiorstw,
6. regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.

§18

1. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu osobom wybitnie zasłużonym dla Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych oraz innych osobom za szczególne osiągnięcia dla rozwoju regionu i rozwoju przedsiębiorczości na obszarze działania Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§19

1. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
2. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenia.
3. Formą i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§20

Członkostwo ustaje na skutek:
1. rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu,
2. wykreślenia przez Zarząd z powodu śmierci członka,
3. wykreślenia na podstawie uchwały Zarządu:
a) za działalność sprzeczną za statutem oraz uchwałami stowarzyszenia, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu członka o zamiarze wykreslenia,
b) z powodu systematycznego uchylania się od społecznej pracy w stowarzyszeniu , po uprzednim pisemnym zawiadomieniu członka o zamiarze wykreslenia,
c) za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek przez kolejnych sześć miesięcy,
d) z powodu utraty praw publicznych w w yniku prawomocnego orzeczenia sądu,
4. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Sadu Koleżeńskiego za działalność przynoszącą ujmę lub szkodę Stowarzyszeniu.
5. złożenia oświadczenia woli przez członka wspierającego.

§21

Od uchwały Zarządu o wykreśleniu lub od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu za działalność przynoszącą ujmę lub szkodę Stowarzyszeniu przysługuje odwołanie do Walnego

Zgromadzenia Członków w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia odpisu uchwały lub orzeczenia. Uchwala Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

§23

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Wybór wszystkich władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Ukonstytuowanie się władz Stowarzyszenia winno nastąpić nie pózniej niż w ciągu 14 dni od dnia ich wyboru. Do czasu ukonstytuowania się nowych władz, działają władze dotychczasowe.
4. Uzupełnienia składów osobowych organów wybieralnych dokonują w toku kadencji same organy. Liczba członków dokooptowanych przez same organy nie może przekroczyć 1/3 ich pełnego składu osobowego.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być równocześnie członkami innych władz Stowarzyszenia.
6. W skład władz Stowarzyszenia mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, będące członkami Stowarzyszenia, bądź też reprezentantami członków wspierających będących osobami prawnymi.

§24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem uchwał Walnego Zgromadzenia Członków w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia. Głosowanie odbywa się jawnie, chyba że podjęta została uchwała o tajności głosowania w danej sprawie lub głosowanie dotyczy wyboru władz Stowarzyszenia.

§25

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. Walne Zgromadzenie Członków jest uprawnione do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach, w których Statut nie określa właściwości pozostałych władz.
3. Walne Zgromadzenie Członków mogą być Zwyczajne i Nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie z własnej inicjatywy. Na pisemne, umotywowane, żądanie Komisji Rewizyjnej lub 1/10 członków Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu czterech tygodni od dnia wystąpienia z żądaniem, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
4. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia- może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
5. Przy uchwałach dotyczących zmian Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest większość ? głosów Walnego Zgromadzenia.
6. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§26

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
2. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
5. uchwalanie zmian Statutu oraz regulaminów działania władz
6. podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
8. Rozpatrywanie wniosków przedstawionych przez Zarząd członków Stowarzyszenia,
9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
10. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
11. przyznawanie wyróżnień za aktywną pracę w Stowarzyszeniu,
12. nadawanie godności członka honorowego,
13. ustalenie wysokości składek członkowskich i wpisowego oraz ewentualnie innych świadczeń osobistych członków Stowarzyszenia
14. podejmowanie uchwał o utworzeniu oddziałów Stowarzyszenia,
15. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

§27

1. Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Stowarzyszenia.
2. W skład Zarządu kieruje prezes, dwóch zastępców prezesa, skarbnik, sekretarz oraz 3 członków Zarządu.
3. Pracą Zarządu kieruje prezes, który jest wybierany przez Zarząd w głosowaniu tajnym.
4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu,
5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące.
6. Zarząd uchwala swój regulamin prac oraz podział czynności pomiędzy członków.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej czterech członków Zarządu, w tym prezesa. W przypadku równości głosów decyduje głos prezesa.
8. Wszelkie pisma Zarządu podpisuje prezes albo, w zastępstwie zastępca prezesa i sekretarz.
9. Do zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis prezesa i jednego z pozostałych upoważnionych członków Zarządu albo zastępcy prezesa z upoważnionych członków Zarządu.

§28

Do kompetencji należy w szczególności :
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem oraz uchwałami, programem, regulaminami i wytycznymi Walnego Zgromadzenia Członków,
3. określanie potrzeb finansowych, zatwierdzanie preliminarza oraz sprawozdań finansowych,
4. zwoływanie Zwyczajnego lub Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. zaciąganie zobowiązań i nabywanie oraz zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
6. podejmowanie uchwał p przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia oraz wykreślanie z rejestru członków,
7. składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków z działalności Zarządu
8. powoływanie kół Stowarzyszenia oraz nadzorowanie działalności Zarządu Oddziałów i Kół Stowarzyszenia.

§29

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków Stowarzyszenia którzy wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego.

§30

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, z wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego,
2. składanie na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, z wyjątkiem działalności oraz wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3. nadzorowanie komisji rewizyjnych oddziałów,
4. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
5. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenie zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§31

Sąd Koleżeński złożony z 3 członków Stowarzyszenia nie będących członkami-Zarządu ani Komisji Rewizyjnej wybiera ze swego grona Przewodniczącego.


§32
Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:
1. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami stowarzyszenia
2. rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem zasad i godności przedsiębiorcy lub z popełnieniem przez członka Stowarzyszenia wykroczenia naruszającego przepisy statutu,
3. składowanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdania z działalności w okresie kadencji,
4. rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia dotyczącego spraw Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi przez władze Stowarzyszenia.

§33

1. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
2. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
3. Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sadu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
4. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.
5. Sad może wymierzyć następujące kary:
a) upomnienie,
b) nagana
c) zawieszenie w prawach członka od 3 miesięcy do 2 lat
d) wykluczenie ze Stowarzyszenia

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

§34

1. Do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może posiadać majątek składający się z ruchomości, nieruchomości, funduszy, akcji, udziałów. Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków, zapisów i innych wpływów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd..

§35

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej określają stosowne przepisy.

 

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§36

Zmiana Statutu Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością 2/3 głosów ,przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§37

Stowarzyszenie rozwiązuje się:
1. na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, powziętej większością co najmniej ? głosów, przy obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia,
2. na podstawie orzeczenia Sądu Rejestrowego

§38

W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, Walne Zgromadzenie Członków:
1. powołuje komisję likwidacyjną składającą się z członków Stowarzyszenia , która zgodnie z wytycznymi uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie Członków przeprowadzi likwidację
2. zawiadamia organ nadzorujący,

§39

W razie rozwiązania Stowarzyszenia przez Sąd- zarządza on jego i wyznacza likwidatora.

§40

Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacz się na cele określone w Statucie lub w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków.


§41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Reklama
Reklama
Reklama